Voorwaarden voor bezoek aan deze website

Deze website maakt deel uit van HoLaPress Communicatie B.V., statutair gevestigd aan de Kluizerdijk 1, 5554 JC Valkenswaard, met KvK nummer 17080567, hierna aangeduid als HoLaPress. Op het gebruik van de website van het FGNoviteitenprijs zijn onderstaande bezoekvoorwaarden van toepassing.

Bij bezoek aan deze website
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt de bezoeker alle voorwaarden, die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn. Indien een bezoeker niet akkoord is met deze voorwaarden, dan dient deze de website niet te gebruiken. Indien de bezoeker niet akkoord is met enige additionele specifieke voorwaarden, die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient de bezoeker het deel van de website dat daar betrekking op heeft, niet te gebruiken en dient de bezoeker die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Voor wie bedoeld
Deze website is zonder uitsluiting bedoeld voor wie (mede-)beslissend en/of (mede-)verantwoordelijkheid draagt voor het facilitair management en/of gebouwbeheer; producten en/of diensten voor het facilitair managemeent en/of gebouwbeheer levert, produceert, ontwikkelt, aankoopt; dan wel betrokken is bij de aanschaf, levering, aankoop en/of ontwikkeling van producten en/of diensten voor het facilitair managemeent en/of gebouwbeheer voor een of meerdere organisaties. Iedereen die zich voor deze website registreert, wordt geacht het voorgaande te doen.

Aangetroffen informatie
De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Geprobeerd is om de bezoekers correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas valt niet te voorkomen dat deze website fouten bevat. HoLaPress staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoekers wordt aangeraden om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren, voordat deze er enige actie of nalaten op baseert.

Koppelingen naar derden
Deze website bevat veel koppelingen, verwijzingen of (hyper)links naar websites van derden. HoLaPress heeft geen zeggenschap over die sites. Hij is dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Privacyreglement
HoLaPress vindt het belangrijk dat zijn dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Hij is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om zijn dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke behoeften van de bezoekers. Om die reden bewerkt en verwerkt HoLaPress persoonsgegevens bij gebruik van deze website en zijn diensten. In het geval HoLaPress verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens is zijn beleid ten aanzien van privacy opgenomen in de privacy-verklaring.

Gebruik cookies
Op onze website maken we gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn kleine bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Meer informatie vind je in ons cookiestatement.

Auteursrechtelijke bescherming
Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor meer informatie verwijst HoLaPress naar de Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht over auteursrecht.

Gebruik inhoud
Wanneer deze website de mogelijkheid biedt om te reageren, worden geuite beweringen, meningen en/of vertoningen op eigen titel en voor eigen rekening en risico van de aanleveraar gepubliceerd, c.q. geplaatst. Het is niet toegestaan discriminerende, racistische, seksistische en/of pornografische bijdragen aan te bieden of om kwetsende, beledigende en/of lasterlijke uitlatingen op de website te plaatsen. Beweringen, meningen en/of vertoningen, geuit in welke vorm van bijdrage dan ook op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie, webmaster, internetprovider of van HoLaPress.

Wijziging gebruikersvoorwaarden
Deze gebruikersvoorwaarden kunnen door HoLaPress te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient de bezoeker regelmatig de gebruikersvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden, die op het gebruik van deze website van toepassing zijn.

Plaatsing inhoud
HoLaPress behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Toegangsbeleid
HoLaPress kan elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de website. Voor abonnementen en/of registraties geldt toegang voor tenminste één gebruiker vanaf één specifiek ip-adres. Indien HoLaPress het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht om zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen, zonder enig verlies van rechten, die uit deze gebruikersvoorwaarden zijn ontstaan.

Nederlands recht van toepassing
Op het bezoek en gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website kunnen ontstaan.

Disclaimer
HoLaPress besteedde de nodige zorg aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan is deze vriendelijk verzocht contact met HoLaPress op te nemen. Ook bezoekers met vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze website, zijn uitgenodigd om contact met HoLaPress op te nemen. Per telefoon (040 – 20 86 000), contactformulier of het postadres postbus 130, 5550 AC Valkenswaard.

(Laatst gewijzigd 1 oktober 2023)