0

Bodemdaling ook probleem voor riolering

Bodemdaling ook probleem voor riolering


4

Oplichters met rioolverzekering langs de deur in heerhugowaard

Eind januari kwamen in Heerhugowaard mensen langs de deur om verzekeringen voor de riolering aan te smeren. Dit meldde een inwoner via Twitter bij de gemeente. De gemeente gaf aan niets met de actie te maken te hebben, maar ook dat het er niks tegen kan doen.


5

ZMC moet rectificeren

Het Zaans Medisch Centrum heeft op last van de rechter een nieuwe tekst op de website geplaatst over het falen van het ziekenhuisriool. De leverancier Pharmafilter van het innovatieve afvalverwerkingssysteem krijgt daarmee gedeeltelijk gelijk.


6

Kerkdak van 1000 m² afgekoppeld

Bij de St. Jozefkerk in Achterveld wil men in het kader van duurzaamheid de belasting op de omgeving zoveel mogelijk terugbrengen. In 2018 installeerde men in de kerk LED-lampen, daardoor ging het energieverbruik drastisch omlaag. Afgelopen jaar koppelde men de regenwaterafvoer van het kerkdak af, dat wordt nu opgevangen in eigen tuin.


7

Leerlingen Bernardinus denken mee over wateroverlast en hittestress

Leerlingen van het Technasium van het Bernardinuscollege in Heerlen denken mee met de gemeente Heerlen over maatregelen tegen wateroverlast en hittestress. Daarvoor gingen leerlingen uit de eerste en tweede klassen van havo en vwo in Heerlen op zoek naar plekken waar hitte en hevige regenval voor problemen kunnen zorgen. In verschillende wijken zochten en vonden ze plekken waar bij hevige regenval wateroverlast ontstaat en plekken die bij warmte te kampen hebben met hittestress.


8

Gevaar waterstofsulfide blijft onderbelicht

Het gevaar van waterstofsulfide, een giftig gas dat zich kan ophopen in onder meer de riolering, wordt nog altijd niet voldoende onderkend. Dat meldt de onderzoeksraad, in een recent rapport over ongelukken met mestgassen.


9

Met zandkorrels medicijnresten te lijf

Medicijnresten die via het toilet in het riool belanden vormen een groeiend probleem. Met de huidige zuiverings­methoden kunnen ze niet volledig worden weggefilterd. Dat schaadt niet alleen het aquatisch ecosysteem, maar ook de bronnen voor drinkwater. KWR werkt aan een oplossing bij het toilet: speciale zandkorrels waar medicijnen zich aan hechten.


10

Debat over grondslag rioolheffing: Waar gaan gemeenten naar toe?

Her en der is er discussie over de grondslag van rioolheffing. Wat is eerlijk, verstandig, duurzaam? Een VVD-motie over het onderwerp ‘hangt nog in de lucht’. Onderzoek naar lokale lasten lijkt tot nu toe niet te wijzen op grote verschuivingen, wat eerder het geval is bij de afvalstoffenheffing.


12

Vrijheid via het riool

Het licht aan het eind van de tunnel is soms het uiteinde van een rioolbuis. De vrijheid lonkte daar al voor vele gevangenen en andere ontsnappingskunstenaars, maar recent ook weer voor Hongkongse studenten. Zij bezetten half november bij hun protestacties de zogeheten ‘Poly’, de Hong Kong Polytechnic University. Ordetroepen omsingelden de campus en maanden de studenten naar buiten te komen. Toen dat niets opleverde begon een belegering.


14

Gemeente Voorst maakt Programma Water

In 2021 wordt naar alle waarschijnlijkheid de Omgevingswet ingevoerd. Is het op dit moment dan nog zinvol om een traditioneel (v)GRP te maken? De gemeente Voorst koos ervoor de Omgevingswet als leidraad te nemen.


16

Brussels riool in zeer slechte staat

‘Apart, ongewoon en onverwacht’. Zo prijst het Riolenmuseum aan de Anderlechtsepoort in Brussel zichzelf aan. Apart is het zeker, want dergelijke musea zijn er niet veel. Ongewoon ook, want het riool is sowieso niet het meest voor de hand liggende onderwerp voor een museum. Onverwacht helemaal want de staat van het Brusselse riool is zodanig dat je daar niet graag de aandacht op vestigt. Waterleidingbedrijf Vivaqua, dat de hoofdstedelijke riolering er sinds 2000 bij doet, zegt op zijn website ootmoedig dat het Brussels riool ‘in zeer slechte staat’ verkeert.


18

Eindhoven gaat met interactieve rekentool wateroverlast te lijf

„Eindhoven is in honderd jaar heel erg dichtgegroeid”, stelt Frank van Ekert, adviseur stedelijk water bij de gemeente Eindhoven. „Vroeger trok het regenwater meteen de bodem in. Met alle verharde oppervlakten zoals wegen/paden en daken kan dat tegenwoordig niet meer. Door de verhardingen kan de riolering de pieken in regenwater niet verwerken. Daardoor kan wateroverlast ontstaan.”


20

let’s give a shit!

Ieder mens gaat er elke dag meerdere keren naartoe, maar tegelijkertijd is het ook een onderwerp waar we maar zelden over praten: het toilet. En dat terwijl het een van de belangrijkste basisvoorzieningen is om onze wereld hygiënisch te houden. In de westerse landen is het met de sanitaire voorzieningen goed geregeld, maar dat geldt niet voor de ontwikkelingslanden. Jaarlijks wordt dan ook een Wereld Toilet Dag gehouden waarbij diverse organisaties aandacht vragen voor het toilet én riolering.


22

‘Riool- en bomenmensen: ga meer samenwerken en nadenken’

Met de documentaire ‘De Stad Als Bos’, vroeg De Bomenstichting afgelopen najaar aandacht voor bomen in de stad. De redactie nam contact op met met boomspecialisten die vaak in de stad werken, met de vraag: ‘bomen in de stad, welke consequenties heeft dit voor de riolering?’


25

Afvalpretpark zorgt voor bewustwording én plezier

Een themapark rond afval, duurzaamheid, natuur, riolering en circulaire economie. Met het pretpark WasteWorld wil de gelijknamige stichting meer bewustwording rond deze thema’s creëren. Het nieuw te openen park op de voormalige vuilnisstortplaats Gulbergen moet jongeren tot vijftien jaar en hun ouders op een leuke manier informeren over de thema’s. Maar de aanloop naar de uiteindelijke realisatie van het afvalpretpark is lang…


26

De kringloop via riolering: er ‘lekt’ nogal wat weg

Er gaan nogal wat belangrijke voedingsstoffen verloren via de riolering. Te denken valt aan fosfaat en stikstof. Regelgeving, de (energie)kosten of te weinig lokaal scheiden zijn enkele oorzaken. Het moet anders, stellen enkele deskundigen vast.


28

Klimaatambities genoeg, maar resultaat blijft achter

Het was een pittige uitspraak die de Rekenkamer van Breda deed richting het gemeentebestuur van de Brabantse stad. Het rapport ‘Het Bredase klimaatbeleid: mooie ambities, nu naar meer resultaat’ oordeelde dat er voldoende ambities zijn voor verduurzaming, maar dat de stad fors achterloopt bij het behalen van de doelen. Hierin staat Breda niet alleen. Er zijn volop gemeenten die graag voorop lopen bij het nemen maatregelen op het gebied van klimaatbeleid, maar waar concrete acties achterblijven op de ambities.


30

Gemeenten laten miljoenen liggen

Gemeenten laten miljoenen links liggen, omdat zij geen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hen biedt. De oorzaak ligt in het feit dat gemeenten hun vervangingsinvesteringen voor riolering blijven activeren, ondanks dat deze investeringen ook direct mogen worden afgeschreven. Het ontbreken van rentelasten is gunstig voor de ontwikkeling van de rioolheffing op de lange termijn. Bovendien levert direct afschrijven gedurende een levenscyclus een voordeel op van tientallen miljoenen voor de bestedingsruimte van de gemeente.


32

Bodemdaling ook probleem voor riolering


34

0pleidingslabo voor rioolrenovatie in Limburg

Ondanks de aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, wordt toch nog 87 % van het Vlaams oppervlaktewater door Europa als slecht beoordeeld. Vlaanderens bestaande rioleringsnetwerk is op sommige plaatsen sterk verouderd. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie is aan de orde. Dit leidt vaak tot grote openbare werken met veel overlast voor omwonenden en ondernemers en met de nodige impact op verkeer en mobiliteit. Als de weg al niet spontaan inzakt door een calamiteit.


38

Rijken in Hoorn hadden in gouden eeuw al riolering

Archeologische opgravingen aan het Nieuwe Noord in Hoorn hebben een mooi stukje geschiedenis van het riool blootgelegd. Uit de vondsten blijkt dat de rijke inwoners al aan het eind van vijftiende eeuw een vorm van riolering hadden, in de zeventiende eeuw groeide dat uit tot een groter rioleringsstelsel. Opvallend, omdat de meeste Nederlanders in die tijd nog gebruik maakte van een beerput of afvalwater dumpten in rivieren en beken.